Mamagreen Organic

Mamagreen Organic

Your health is your choices

Mamagreen Organic ส่งต่อความตั้งใจอันดี ไปยังลูกค้าของเราทุกคน ให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี ไร้สารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดเริ่มต้นเกิดจากความเป็นคุณแม่สายออแกนิกที่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารออแกนิก มีความเชื่อในคุณค่าความดีงามของอาหารเกษตรอินทรีย์มานานมาก จนทำให้มีไอเดียที่อยากให้ลูกๆ และทุกคนในครอบครัว ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกรรมวิธีและวัตถุดิบจากธรรมชาติแบบ 100%

เพราะเราตระหนักถึงผลเสียต่อสุขภาพของคนที่รัก และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ได้พอๆ กับอุตสาหกรรมอาหารเช่นกัน เริ่มจากการทำผลิตภัณฑ์แบบโฮมเมด เพื่อใช้กันเองภายในบ้าน ส่งต่อความตั้งใจอันดีนี้ ไปยังลูกค้าของเราทุกคน ให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี ไร้สารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Contact Us

  • Website: www.mamagreenorganic.com
  • Facebook: www.facebook.com/mamagreenorganic