Rakbankerd Selected

Rakbankerd Selected

รักบ้านเกิด คือ ธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์เพื่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรไทย สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน ดำเนินกิจกรรมมาครบ 20 ปี

โดยกำลังจะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 21 อย่างยั่งยืน โดยได้ทำการอุดหนุนผลผลิตออร์แกนิกของเครือข่าย “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” และเกษตรกรอินทรีย์ไทยจากทั่วประเทศ

ผ่านการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมออร์แกนิกภายใต้แบรนด์ “RAKBANKERD Selected” ที่ได้รับรองมาตรฐานการปลูกและการผลิต เพื่อส่งมอบอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ได้มั่นใจในคุณภาพรับรองผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐาน Organic Thailand ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

Contact Us